Seniorenkring DuPont Logo

Seniorenkring DuPont

U bent hier: Skip Navigation LinksHome > Statuten

SENIORENKRING DUPONT VZW

Seniorenkring DuPont v.z.w.
Hogeweg 18/003
2800 Mechelen

Ondernemingsnummer 0894105121
Statuten
Versie april 2019

Tussen de hierna vermelde stichtende leden, allen van Belgische nationaliteit, is op 10 oktober 2007 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met de volgende statuten:

I. NAAM, ZETEL, DOEL, PRINCIPES, DUUR
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: SENIORENKRING DUPONT . Deze naam wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2800 Mechelen Hogeweg 18/003 en is gelegen in het gerechtelijke arrondissement Mechelen. De Raad van Bestuur is gemachtigd de zetel over te plaatsen binnen het arrondissement mits dat in het Staatsblad gepubliceerd wordt.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel vriendschapsbetrekkingen en netwerking tussen haar leden te bevorderen, voor haar leden ontspannende en sociaal-culturele activiteiten te organiseren en vormingsactiviteiten te bevorderen.

Artikel 4

De vereniging bestaat uit oud-personeelsleden van DuPont en hun partners zoals bepaald in artikel 6. Dit maakt dat zij zich – in hoofde van haar Raad van Bestuur – wenst te houden aan de ethische principes en financiële controle principes van DuPont.

Artikel 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. LEDEN
Artikel 6a
De Stichtende leden zijn:
  Naam Voornaam Straat Plaats
  Reyns Maria Hanswijkdries 20 2800 Mechelen
  Wauters Pieter Jef Denijnstraat 23 3191 Hever
  Torfs Jozef Borgersteinlei 167 2800 Mechelen
  Van Beneden Jan Bankstraat 115 2811 Hombeek
  Duran Daniël Juniorslaan 29/A 2811 Leest
Artikel 6b

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

Effectieve leden zijn voormalige medewerkers van DuPont die de firma verlaten hebben door pensionering, vervroegd pensioen, brugpensioen of een equivalente formule.

De raad van bestuur kan voor uitzonderlijke, individuele gevallen afwijken van voorgaande definitie mits goedkeuring door 2/3 van de bestuurders. Toegetreden leden zijn leden die gelijktijdig met hun partner(-effectief lid-) lid geworden zijn(*). De beslissingen van de Raad van Bestuur inzake lidmaatschap zijn niet vatbaar voor beroep en dienen niet te worden gemotiveerd ten opzichte van het kandidaat-lid.

(*) Bij overlijden van het effectieve lid blijft de partner in aanmerking komen voor lidmaatschap zoals voorheen.

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge aanvraag aan een lid van de Raad van Bestuur, maar wordt slechts effectief na het betalen van de verschuldigde bijdrage.

Artikel 7

Alle leden hebben dezelfde verplichtingen en genieten van dezelfde voordelen met dien verstande dat enkel voormalige DuPont personeelsleden stemrecht hebben en kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Uitsluiting van lidmaatschap kan enkel gebeuren door beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 8

Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage telkens bepaald door de Raad van Bestuur met een maximum van 1000 euro. Hierbuiten zal voor deelname aan bepaalde activiteiten een bijdrage in de onkosten gevraagd worden. Alle bijdragen dienen betaald via de bankrekening van de kring.

III. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9

De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit effectieve leden zoals vermeld in artikel 6b met uitsluiting van hun partners.

Artikel 10

De algemene vergadering beschikt over volgende bevoegdheden:

  • het wijzigen van de statuten;
  • het benoemen en afzetten van bestuurders;
  • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen
  • de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn/haar bezoldiging;
  • de kwijting van de bestuurders en commissarissen;
  • de ontbinding van de vereniging.
  • de uitsluiting van een lid

Bij het benoemen van bestuurders zal de algemene vergadering rekening houden met de noodzaak om een mix van kennis en ervaringen in de Raad van Bestuur te hebben die nodig is voor een efficiënt bestuur van de vzw en voor een brede vertegenwoordiging van de leden.

Artikel 11

Elk jaar zal vóór 1 april een algemene vergadering worden gehouden. De raad van bestuur bepaalt de plaats, dagorde, dag en uur. Er kan steeds een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen bij beslissing van de raad van bestuur. Zij moet worden bijeengeroepen binnen de dertig dagen die volgen op een schriftelijk verzoek dat ten minste één vijfde van de leden van de Algemene Vergadering heeft gericht aan de voorzitter van de raad en dat in het verzoek concreet de agendapunten vermeldt.

De raad van bestuur verzendt schriftelijk een uitnodiging aan alle leden die daarvoor in aanmerking komen, ten minste acht dagen voorafgaand aan iedere algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering.

Artikel 12
Werking van een Algemene Vergadering

Bij aanvang van de vergadering wordt een aanwezigheidslijst ondertekend door alle effectieve leden die de vergadering bijwonen. Deze lijst wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Ieder effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid van de vereniging, voorzien van een geschreven volmacht. Elk lid mag maximum drie afwezige leden vertegenwoordigen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de volmachten.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering duidt stemopnemers aan indien zij dit nuttig of nodig acht. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over onderwerpen die uitdrukkelijk op de agenda staan. Wanneer minstens de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde leden dit beslissen kunnen ook geldige beslissingen genomen worden over onderwerpen die niet op de agenda stonden.

De algemene vergadering beslist geldig wanneer minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De leden van de algemene vergadering beschikken elk over één stem en beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden.

Artikel 13

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de voorzitter. De notulen worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en aan alle leden bezorgd binnen de maand na de vergadering.

IV. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14
Samenstelling en vergoeding.

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur en bestaat uit minstens vijf leden. De leden worden verkozen door de algemene vergadering uit de effectieve leden voor een termijn van drie jaar die verlengd kan worden zoals hierna bepaald.

De benoeming kan op ieder moment herroepen worden door de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan op ieder moment ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. In dit laatste geval kan de raad van bestuur een tijdelijke vervanger aanduiden wiens mandaat geldig is tot de volgende algemene vergadering.

Teneinde een soort evenwicht te vinden tussen continuïteit en vernieuwing is bepaald dat om de drie jaar en voor het eerst in 2010 een derde van de raad zijn/haar mandaat ter beschikking stelt. Deze raadsleden kunnen zich evenwel kandidaat stellen voor herverkiezing. Het mandaat voor de overige leden wordt automatisch verlengd. De raad van bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 15
Voorzitter van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur kiest om de drie jaar onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Ingeval van afwezigheid van de voorzitter, worden zijn/haar functies overgenomen door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door het oudste lid van de raad.

Artikel 16
Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om acties te nemen ter bevordering van de doelstellingen van de vereniging met uitzondering van die zaken waarvoor de statuten of de wet bepalen dat enkel de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en o.m. deze met betrekking tot de scheiding van bevoegdheden.

De bestuurders zijn persoonlijk niet gehouden door de beslissingen van de vereniging. Zij zijn niet aansprakelijk voor hun beheer tenzij in de gevallen door de wet voorzien.

De raad van Bestuur is gemachtigd om de voorwaarden uit te werken en vast te leggen voor deelname aan sommige of aan alle activiteiten door niet-leden, ttz. voormalige werknemers van DuPont en hun partners op basis van kostenneutraliteit voor de Seniorenkring DuPont vzw.

Artikel 17
Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk ten minste 8 dagen voor de vergadering en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

Artikel 18
Werking en verloop van de vergadering

Bij het begin van de vergadering wordt een aanwezigheidslijst ondertekend door alle leden die de vergadering bijwonen. Deze lijst wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Een bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad of bij dienst afwezigheid door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van beiden door het oudste lid van de raad.

De raad kan geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.

Artikel 19
Bekendmaking van beslissingen

De beraadslagingen en beslissingen van de raad worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter. Ze worden bewaard op de zetel van de vereniging. De notulen worden ook schriftelijk bezorgd aan alle effectieve leden van de vereniging en dit ten laatste twee weken na hun goedkeuring.

V. JAARREKENING EN CONTROLE
Artikel 20
Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. De raad van bestuur stelt de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar vast en stelt de begroting op voor het lopende boekjaar. Beide worden uiterlijk 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering die geldt als ontlasting van de bestuurders en commissarissen.

VI. COMMUNICATIE
Artikel 21

Alle communicaties binnen de vereniging die schriftelijk dienen te gebeuren kunnen zowel via e-mail als via brief gedaan worden. Elk lid heeft de vrije keuze via welk van de twee communicatiemedia hij/zij de communicatie wenst te ontvangen.

VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22

De algemene vergadering kan tot ontbinding van de vereniging beslissen mits de wettelijke vereisten in acht genomen worden. Zij zal de wijze van vereffening bepalen, zal één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen evenals hun bezoldiging. De algemene vergadering zal de netto maatschappelijk activa die overblijven ter beschikking stellen van een of meer liefdadigheidsinstellingen binnen het arrondissement.

VIII. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR/LEDEN GEMACHTIGD DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN
  Naam Voornaam Straat Plaats
  Bosmans Omer Leeuwerikenstraat 55/0805 3001 Heverlee
  Debacker Werner Gemeenteplein 9/301 2550 Kontich
  Diels Luk Stadsheimelijkheid 5/101 2800 Mechelen
  Duran Daniël Juniorslaan 29/A 2811 Leest
  Goris Alfons Bogaardenstraat 35 2580 Beerzel
  Mostinckx Johan J.F. Boeckstuynstraat 8 2800 Mechelen
  Vandenbergh Rita De Bergen 55 2820 Bonheiden
  Van den Eynde Jenny Hogeweg 18/003 2800 Mechelen
  Verbeke Willy Hogerheidestraat 67 1880 Kapelle o/d Bos

 

 

Gedaan te Mechelen op 12 februari 2019