Seniorenkring DuPont Logo

Seniorenkring DuPont

U bent hier: Skip Navigation LinksHome > Statuten

SENIORENKRING DUPONT VZW

Seniorenkring DuPont v.z.w.
Hogeweg 18/003
2800 Mechelen

Ondernemingsnummer 0894105121
Statuten
Versie maart 2023

Op 10 oktober 2007 is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met statuten nu aangepast in gevolge het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

I. NAAM, ZETEL, DOEL, PRINCIPES, DUUR
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: SENIORENKRING DUPONT . Deze naam wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” en is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel vriendschapsbetrekkingen en netwerking tussen haar leden te bevorderen, voor haar leden ontspannende, sportief en sociaal-culturele activiteiten te organiseren zoals bv. fiets- en wandeltochten, culturele reizen en etentjes.

Artikel 3

De vereniging bestaat uit oud-personeelsleden van DuPont en hun partners zoals bepaald in artikel 6. Dit maakt dat zij zich – in hoofde van het bestuursorgaan – wenst te houden aan de ethische principes en financiële controle principes van DuPont.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. LEDEN
Artikel 5

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

De effectieve leden worden hierna “leden” genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. Daarnaast hebben alle leden en toegetreden leden dezelfde rechten en plichten.

Er zijn minstens vijf leden.

Leden zijn voormalige medewerkers van DuPont die de firma verlaten hebben door pensionering, vervroegd pensioen, brugpensioen of een equivalente formule. Leden zijn ook voormalige medewerkers van DuPont die na overname verplicht zijn meegegaan met de overnemende onderneming en toch een binding wensen te onderhouden met hun ex-collega’s.

Het bestuursorgaan kan voor uitzonderlijke, individuele gevallen afwijken van voorgaande definitie mits goedkeuring door 2/3 van de bestuurders. Toegetreden leden zijn leden die gelijktijdig met hun partner lid geworden zijn(*). De beslissingen van het bestuursorgaan inzake lidmaatschap zijn niet vatbaar voor beroep en dienen niet te worden gemotiveerd ten opzichte van het kandidaat-lid.

(*) Bij overlijden van het effectieve lid blijft de partner in aanmerking komen voor lidmaatschap zoals voorheen.

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge aanvraag aan een lid van het bestuursorgaan, maar wordt slechts effectief na het invullen van het lidmaatschapsformulier en het betalen van het verschuldigde lidgeld.

Artikel 6

Alle leden hebben dezelfde verplichtingen en genieten van dezelfde voordelen met dien verstande dat enkel voormalige DuPont personeelsleden stemrecht hebben en kunnen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Uitsluiting van lidmaatschap kan enkel gebeuren door beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 7

Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage telkens bepaald door het bestuursorgaan met een maximum van 1000 euro. Hierbuiten zal voor deelname aan bepaalde activiteiten een bijdrage in de onkosten gevraagd worden. Alle bijdragen dienen betaald via de bankrekening van de kring.

III. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8

De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit effectieve leden zoals vermeld in artikel 6b met uitsluiting van hun partners.

Artikel 9

De algemene vergadering beschikt over volgende bevoegdheden:

  • het wijzigen van de statuten.
  • het benoemen en afzetten van bestuurders.
  • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen.
  • de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn/haar bezoldiging.
  • de kwijting van de bestuurders en commissarissen.
  • de ontbinding van de vereniging.
  • de uitsluiting van een lid.
  • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Bij het benoemen van bestuurders zal de algemene vergadering rekening houden met de noodzaak om een mix van kennis en ervaringen in het bestuursorgaan te hebben die nodig is voor een efficiënt bestuur van de vzw en voor een brede vertegenwoordiging van de leden.

Artikel 10

Elk jaar zal vóór 1 april een algemene vergadering worden gehouden. Het bestuursorgaan bepaalt de plaats, dagorde, dag en uur. Er kan steeds een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen bij beslissing van het bestuursorgaan. Zij moet worden bijeengeroepen binnen de dertig dagen die volgen op een schriftelijk verzoek dat ten minste één vijfde van de leden van de Algemene Vergadering heeft gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan en dat in het verzoek concreet de agendapunten vermeldt.

Het bestuursorgaan verzendt schriftelijk een uitnodiging aan alle leden die daarvoor in aanmerking komen, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan iedere algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering.

Artikel 11
Werking van een Algemene Vergadering

Bij aanvang van de vergadering wordt een aanwezigheidslijst ondertekend door alle leden die de vergadering bijwonen. Deze lijst wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Ieder lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, voorzien van een geschreven volmacht. Elk lid mag maximum vijf afwezige leden vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de volmachten.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering duidt stemopnemers aan indien zij dit nuttig of nodig acht. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over onderwerpen die uitdrukkelijk op de agenda staan. Wanneer minstens de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde leden dit beslissen kunnen ook geldige beslissingen genomen worden over onderwerpen die niet op de agenda stonden.

De algemene vergadering beslist geldig wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De leden van de algemene vergadering beschikken elk over één stem en beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden.

Artikel 12

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de voorzitter. De notulen worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en aan alle leden bezorgd binnen de maand na de vergadering.

IV. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13
Samenstelling en vergoeding.

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan en bestaat uit minstens vijf leden. De leden worden verkozen door de algemene vergadering uit de effectieve leden voor een termijn van drie jaar die verlengd kan worden zoals hierna bepaald.

De benoeming kan op ieder moment herroepen worden door de algemene vergadering. Elk lid van het bestuursorgaan kan op ieder moment ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. In dit laatste geval kan het bestuursorgaan een tijdelijke vervanger aanduiden wiens mandaat geldig is tot de volgende algemene vergadering.

Het bestuursorgaan ontvangt geen enkele bezoldiging of vergoeding in welke vorm dan ook. Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden of andere personen is verboden.

Artikel 14
Voorzitter van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest om de drie jaar onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Ingeval van afwezigheid van de voorzitter, worden zijn/haar functies overgenomen door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door het oudste lid van het bestuursorgaan.

Artikel 15
Bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om acties te nemen ter bevordering van de doelstellingen van de vereniging met uitzondering van die zaken waarvoor de statuten of de wet bepalen dat enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die het nodig acht en onder meer deze met betrekking tot de scheiding van bevoegdheden.

De bestuurders zijn persoonlijk niet gehouden door de beslissingen van de vereniging. Zij zijn niet aansprakelijk voor hun beheer tenzij in de gevallen door de wet voorzien.

Artikel 16
Vergaderingen

Het bestuursorgaan vergadert ten minste viermaal per jaar op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk ten minste 8 dagen voor de vergadering en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

Artikel 17
Werking en verloop van de vergadering

Bij het begin van de vergadering wordt een aanwezigheidslijst ondertekend door alle leden die de vergadering bijwonen. Deze lijst wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Een bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij zijn/haar afwezigheid door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van beiden door het oudste lid van de het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.

Artikel 18
Bekendmaking van beslissingen

De beraadslagingen en beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter. Ze worden bewaard op de zetel van de vereniging. De notulen worden ook schriftelijk bezorgd aan alle effectieve leden van de vereniging en dit ten laatste twee weken na hun goedkeuring.

V. JAARREKENING EN CONTROLE
Artikel 19
Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het bestuursorgaan stelt de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar vast en stelt de begroting op voor het lopende boekjaar. Beide worden uiterlijk 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering die geldt als ontlasting van de bestuurders en commissarissen. Er wordt apart gestemd over de jaarrekening en de kwijting van bestuurders en commissarissen.

VI. COMMUNICATIE
Artikel 20

Alle communicaties binnen de vereniging die schriftelijk dienen te gebeuren kunnen zowel via e-mail als via brief gedaan worden. Elk lid heeft de vrije keuze via welk van de twee communicatiemedia hij/zij de communicatie wenst te ontvangen.

VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 21

De algemene vergadering kan tot ontbinding van de vereniging beslissen mits de wettelijke vereisten in acht genomen worden. Zij zal de wijze van vereffening bepalen, zal één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen evenals hun bezoldiging. De algemene vergadering zal de netto maatschappelijk activa die overblijven ter beschikking stellen van een of meer liefdadigheidsinstellingen binnen het arrondissement.

VIII. SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN/LEDEN GEMACHTIGD DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN
  Naam Voornaam Straat Plaats
  Bosmans Omer Leeuwerikenstraat 55/0805 3001 Heverlee
  Diels Luk Stadsheimelijkheid 5/101 2800 Mechelen
  Duran Daniël Juniorslaan 29/A 2811 Leest
  Mostinckx Johan J.F. Boeckstuynstraat 8 2800 Mechelen
  Seghers Karel Bosstraat 37 9255 Buggenhout
  Selleslagh Luc Steppeke 71 1981 Hofstade
  Vandenbergh Rita De Bergen 55 2820 Bonheiden
  Van den Eynde Jenny Hogeweg 18/003 2800 Mechelen
  Verbeke Willy Hogerheidestraat 67 1880 Kapelle o/d Bos

 

 

Gedaan te Mechelen op 16 maart 2023