Seniorenkring DuPont Logo

Seniorenkring DuPont

U bent hier: Skip Navigation LinksHome > Reglement

SENIORENKRING DUPONT VZW

Reglement Inwendige Orde
Juni 2023
1. DOEL

Het doel van dit reglement is tweevoudig:

 • waar nodig verdere verduidelijking en aanvulling geven aan de statuten van de vzw
 • de belangrijkste regels vastleggen voor een goede dagelijkse werking voor zover die niet al in de statuten bepaald zijn
2. GELDIGHEID:
 • in de mate dat het reglement niet in tegenstrijd is met de statuten en
 • mits goedkeuring van het bestuursorgaan met gewone meerderheid
 • voor zover medegedeeld aan de betrokkenen
3. EFFECTIEVE LEDEN

Ter aanvulling van artikel 6 van de statuten geldt voor effectieve leden het volgende:

 • zij moeten minstens 55 jaar oud zijn bij de aanvang van het lidmaatschap
 • wanneer de pensionering of SWT gepaard gaat met een opzeggingstermijn waarin de be-trokkene niet hoeft te werken, kan hij/zij lid worden zodra er gestopt is met werken
 • de term “equivalente formule” wordt in de brede zin geïnterpreteerd; het is enkel de be-doeling kandidaat-leden uit te sluiten die bij DuPont ontslagen zijn om disciplinaire reden
 • men wordt pas lid nadat men het daartoe bestemde inlichtingsformulier heeft ingevuld, aanvaard is door het bestuursorgaan en het vereiste lidgeld heeft betaald door overschrij-ving op de bankrekening van de VZW
4. TOEGETREDEN LEDEN (“PARTNERS”)

Ter aanvulling van artikel 6 van de statuten geldt voor toegetreden leden:

 • de partner kan echtgeno(o)t(e) zijn ofwel vriend of vriendin van het effectief lid
 • voor elk effectief lid kan er maar één toegetreden lid (partner) zijn
 • het lidmaatschap is op naam en niet overdraagbaar
 • kunnen lid blijven na het overlijden van hun partner-effectief lid
5. LIDGELD

Het lidgeld wordt voor elk kalenderjaar bepaald door het bestuursorgaan. De betaling ervan moet gebeuren via overschrijving op de bankrekening van de VZW. Nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden moeten geen lidgeld betalen voor het lopende kalenderjaar.

6. BESTUURSORGAAN

Buiten de Voorzitter zijn er vier specifieke functies:

 • de ondervoorzitter ( vervangt de voorzitter of de secretaris wanneer een van hen afwezig is)
 • de secretaris (verzorgt o.m. de verslagen van de vergaderingen en de registratie van de leden en daarbij horende informatie)
 • de penningmeester ( verricht alle betalingen voor rekening van de vzw, houdt de rekening van de vzw bij en brengt hierover verslag uit aan het bestuursorgaan
 • liaison met DuPont (het lid van het bestuursorgaan dat alle contacten onderhoudt met DuPont en overnemende ondernemingen met voormalige medewerkers van DuPont)

Daarnaast zullen alle leden van het bestuursorgaan specifieke taken op zich nemen zoals i.v.m. de activiteitenprogramma’s, de ledenwerving e.d.

Er zijn Maximum 9 bestuursleden.

Elk lid van het bestuursorgaan vervult zijn/haar mandaat met inachtneming van alle wettelijke en statutaire regels en respecteert het reglement inwendige orde. Hij/zij oefent het mandaat uit als “een goede huisvader” en handelt steeds in het belang van de vereniging.


Bestuurders:

 • nemen steeds de discretieplicht in acht
 • besteden de nodige tijd aan de zorgvuldige uitoefening van hun mandaat
 • blijven de waarden respecteren die tijdens hun tewerkstelling bij DuPont golden
 • nemen ontslag als bestuurder wanneer zij niet langer in staat zijn hun mandaat uit te oefe-nen zoals bepaald in dit reglement

Verkiezingsprocedure:

Er zijn twee manieren om lid te worden van het bestuursorgaan:

 • ter vervanging van een ontslagnemend lid van het bestuursorgaan: aangeduid door het bestuursorgaan met meerderheid van stemmen mits bevestiging op de eerstvolgende Al-gemene Vergadering
 • door verkiezing op de Algemene Vergadering. (Zie verder onder 7 Algemene Vergadering)
7. ALGEMENE VERGADERING:

Ter aanvulling van wat in de statuten is bepaald, wordt het volgende voorzien:

 • samen met de uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering wordt de agenda voor die vergadering verstuurd evenals een formulier voor het verlenen van volmacht
 • ingeval er één of meer tijdelijke vervangende leden van het bestuursorgaan zijn, beslist de Algemene Vergadering als eerste punt van de agenda of dit mandaat verlengd wordt
 • een gedetailleerde stemprocedure wordt uitgewerkt door het bestuursorgaan en aan de effectieve leden medegedeeld vóór de vergadering
 • alle leden krijgen het verslag van de algemene vergadering
8. FINANCIËLE BEPALINGEN:
 • Goedkeuring van aankopen:
  Elk lid van het bestuursorgaan - met uitzondering van de penningmeester- kan aankopen voor rekening van de vzw goedkeuren tot een bedrag van maximum 300 Euro. Aanko-pen/verbintenissen boven de 300 Euro dienen goedgekeurd te worden door het bestuurs-orgaan.
 • Betalingen:
  alle betalingen voor rekening van de VZW dienen te gebeuren door de penningmeester en in diens afwezigheid door een gevolmachtigd bestuurslid. In de regel gebeuren alle beta-lingen op voorlegging van een factuur en via bankoverschrijving.
  Uitzonderlijk kunnen kleine bedragen betaald worden door een lid van het bestuursorgaan. Terugbetaling van de aldus voorgeschoten kleine bedragen gebeurt via bankoverschrijving en dit na voorlegging van een bewijsstuk.
 • De leden van het bestuursorgaan hebben geen recht op enige onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Onkosten die gemaakt worden voor de activiteiten van de vereniging, worden wel vergoed.
  Bij annulatie door de deelnemer voor de activiteit of bij niet-deelname aan de activiteit kunnen kosten ontstaan zijn die niet door de Seniorenkring gedragen kunnen worden (bus, reisagent, restaurant, verzekering, gidsen enz.).
  Deze kosten zullen bij de terugbetaling van de betaalde bijdrage afgehouden worden.
  De minimumafhouding bedraagt € 2.
  In bijzondere omstandigheden kan van deze regeling afgeweken worden door beslissing van het bestuursorgaan.
9. GOEDKEURING/WIJZIGING VAN HET REGLEMENT INWENDIGE ORDE

Wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan met gewone meerderheid van stemmen.

10. COMMUNICATIE NAAR DE LEDEN:
 • gebeurt bij voorkeur via e-mail;
 • website
 • ieder lid ontvangt een kopij van het reglement inwendige orde (en wordt verwacht de in-houd ervan te respecteren)
12. DIVERSE:

Bij overlijden van een lid van de VZW zullen alle leden zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Een afvaardiging van het bestuursorgaan zal in de mate van het mogelijke op de begrafenis of gelijk-aardige plechtigheid aanwezig zijn.