Seniorenkring DuPont Logo

Seniorenkring DuPont

U bent hier: Skip Navigation LinksHome > Reglement

SENIORENKRING DUPONT VZW

Huishoudelijk Reglement
April 2015
1. DOEL:

Het doel van dit reglement is tweevoudig:

 • waar nodig verdere verduidelijking en aanvulling geven aan de statuten van de vzw;
 • de belangrijkste regels vastleggen voor een goede dagelijkse werking voor zover die niet al in de statuten bepaald zijn.
2. GELDIGHEID:
 • in de mate dat het reglement niet in tegenstrijd is met de statuten en
 • mits goedkeuring van de Raad van Bestuur met gewone meerderheid;
 • voor zover medegedeeld aan de betrokkenen.
3. EFFECTIEVE LEDEN:

Ter aanvulling van artikel 6b van de statuten geldt voor effectieve leden het volgende:

 • zij moeten minstens 55 jaar oud zijn bij de aanvang van het lidmaatschap;
 • wanneer de pensionering, brugpensionering gepaard gaat met een opzegtermijn waarin de betrokkene niet hoeft te werken, kan hij/zij lid worden zodra gestopt is met werken;
 • de term “equivalente formule” wordt in de brede zin geïnterpreteerd. Het is enkel de bedoeling kandidaat-leden uit te sluiten die bij DuPont ontslagen zijn om disciplinaire reden;
 • men wordt pas lid nadat men het daartoe bestemde inlichtingsformulier heeft ingevuld, aanvaard is door de Raad van Bestuur en het vereiste lidgeld heeft betaald door overschrijving op de bankrekening van de VZW.
4. TOEGETREDEN LEDEN (“PARTNERS”):

Ter aanvulling van artikel 6b van de statuten geldt voor toegetreden leden:

 • de partner kan echtgeno(o)t(e) zijn ofwel vriend of vriendin van het effectief lid;
 • voor elk effectief lid kan er maar één toegetreden lid (partner) zijn;
 • het lidmaatschap is op naam en niet overdraagbaar;
 • kunnen lid blijven na het overlijden van hun partner-effectief lid.
5. LIDGELD

Het lidgeld wordt voor elk kalenderjaar bepaald door de Raad van Bestuur. Nieuwe leden die na 30 juni lid worden moeten geen lidgeld betalen voor het lopende kalenderjaar. De betaling ervan moet gebeuren via overschrijving op de bankrekening van de VZW.

6. ERELEDEN:

Worden benoemd door de Raad van Bestuur voor het leven wegens hun uitzonderlijke bijdragen aan de vereniging

7. RAAD VAN BESTUUR:

Buiten de Voorzitter zijn er vier specifieke functies:

 • de ondervoorzitter ( vervangt de voorzitter of de secretaris wanneer een van hen afwezig is);
 • de secretaris (verzorgt o.m. de verslagen van de vergaderingen en de registratie van de leden en daarbij horende informatie);
 • de penningmeester ( verricht alle betalingen voor rekening van de vzw, houdt de rekening van de vzw bij en brengt hierover driemaandelijks verslag uit aan de Raad);
 • liaison met DuPont (het lid van de Raad dat alle contacten met DuPont onderhoudt)

Daarnaast zullen alle leden van de Raad specifieke taken op zich nemen zoals i.v.m. de activiteitenprogramma’s, de ledenwerving e.d.

Elk lid van de Raad vervult zijn/haar mandaat met inachtneming van alle wettelijke en statutaire regels en respecteert het huishoudelijk reglement. Hij/zij oefent het mandaat uit als “een goede huisvader” en handelt steeds in het belang van de vereniging.


Bestuurders:

 • nemen steeds de discretieplicht in acht;
 • besteden de nodige tijd aan de zorgvuldige uitoefening van hun mandaat;
 • blijven de waarden respecteren die tijdens hun tewerkstelling bij DuPont golden;
 • nemen ontslag als bestuurder wanneer zij niet langer in staat zijn hun mandaat uit te oefenen zoals bepaald in dit reglement.

Verkiezingsprocedure:

Er zijn twee manieren om lid te worden van de Raad van Bestuur:

 • ter vervanging van een ontslagnemend lid van de Raad: aangeduid door de Raad met meerderheid van stemmen mits bevestiging op de eerstvolgende Algemene Vergadering;
 • door verkiezing op de Algemene Vergadering. (Zie verder onder 7 Algemene Vergadering)
7B. “CONTINUÏTEIT EN VERNIEUWING”

Het ter beschikking stellen van het mandaat (zie art 14 van de statuten) kan op verschillende manieren gebeuren:

 • door ontslag bij beslissing van de Algemene Vergadering;
 • door ontslag wegens het bereiken van de limiet van drie opeenvolgende periodes als raadslid;
 • door ontslag te nemen en zich niet herverkiesbaar te stellen;
 • door ontslag te nemen en zich kandidaat te stellen voor herverkiezing.

Indien men, via de combinatie van voornoemde manieren van ontslag, het vereiste derde niet bereikt dan wordt door loting bepaald wie van de raadsleden zijn/haar mandaat zal ter beschikking stellen. Deze loting gebeurt enkel tussen de raadsleden die in het verleden hun mandaat nog niet ter beschikking hadden gesteld.

Uiteraard kan het vereiste derde vrijwillig overschreden worden ook al is dit minder wenselijk met het oog op een zekere stabiliteit.

8. ALGEMENE VERGADERING:

Ter aanvulling van wat in de statuten is bepaald, wordt het volgende voorzien:

 • samen met de uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering wordt de agenda voor die vergadering verstuurd evenals een formulier voor het verlenen van volmacht;
 • wanneer het gaat om een jaarvergadering, wordt samen met de uitnodiging ook een kort jaarverslag verstuurd evenals de rekeningen van uitgaven en inkomsten van het afgelopen boekjaar. Het eerste boekjaar loopt van de stichting van de VZW tot 31 december 2008. Nadien valt het boekjaar samen met het kalenderjaar;
 • ingeval er één of meer tijdelijke vervangende leden van de Raad van Bestuur zijn, beslist de Algemene Vergadering als eerste punt van de agenda of dit mandaat verlengd wordt;
 • een gedetailleerde stemprocedure wordt uitgewerkt door de Raad van Bestuur en aan de effectieve leden medegedeeld vóór de vergadering.
9. FINANCIËLE BEPALINGEN:
 • Goedkeuring van aankopen:
  Elk lid van de Raad - met uitzondering van de penningmeester- kan aankopen voor rekening van de vzw goedkeuren tot een bedrag van maximum 300 Euro. Aankopen/verbintenissen boven de 300 Euro dienen goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
 • Betalingen:
  alle betalingen voor rekening van de VZW dienen te gebeuren door de penningmeester en in diens afwezigheid door de secretaris. In de regel gebeuren alle betalingen op voorlegging van een factuur en via bankover- schrijving.
  Uitzonderlijk kunnen kleine bedragen betaald worden door een lid van de Raad. Terugbetaling van de aldus voorgeschoten kleine bedragen gebeurt via bankoverschrijving en dit na voorlegging van een bewijsstuk.
 • De leden van de Raad hebben geen recht op enige onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Onkosten die gemaakt worden voor de activiteiten van de vereniging, worden wel vergoed.
 • Activiteiten tegen betaling:
  In principe worden reizen, uitstappen e.d. georganiseerd door de vzw, voor een gedeelte gesubsidieerd door de vzw. Het bedrag dat de leden moeten betalen voor een reis/uitstap wordt telkens bepaald door de Raad.
  Niet-leden kunnen deelnemen aan een activiteit indien zij aan volgende voorwaarden voldoen:
  • werknemer geweest zijn van DuPont en gedurende minstens 5 jaar tewerkgesteld in de afdeling(en) en/of businesses overgenomen door andere bedrijven, evenals hun partner
  • dit overnemende bedrijf verlaten te hebben door pensionering, vervroegd pensioen, SWT of een equivalente formule
  • lid zijn van de seniorenvereniging van het overnemende bedrijf waarmee de Seniorenkring DuPont een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten waarin de deelnamemodaliteiten bepaald worden."
  Bij annulatie door de deelnemer voor de activiteit of bij niet-deelname aan de activiteit kunnen kosten ontstaan zijn die niet door de Seniorenkring gedragen kunnen worden (bus, reisagent, restaurant, verzekering, gidsen enz).
  Deze kosten zullen bij de terugbetaling van de betaalde bijdrage afgehouden worden.
  De minimumafhouding bedraagt € 2.
  In bijzondere omstandigheden kan van deze regeling afgeweken worden door beslissing van de Raad van bestuur.
10. GOEDKEURING/WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

11. COMMUNICATIE NAAR DE LEDEN:
 • gebeurt bij voorkeur via e-mail;
 • website
 • driemaandelijks infoblad voor wie geen internettoegang heeft (nog te bepalen);
 • ieder lid ontvangt een kopij van het huishoudelijk reglement (en wordt verwacht de inhoud ervan te respecteren).
12. DIVERSE:

Bij overlijden van een lid van de VZW zullen alle leden zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Een afvaardiging van de Raad van Bestuur zal in de mate van het mogelijke op de begrafenis of gelijkaardige plechtigheid aanwezig zijn.